(1)
Brayman, S.; Potts, N.; Brayman, K.; Komissarov, Y. Profile to Portfolio: Where Is the Missing Link?. FSR 2023, 31, 246-265.